Lodjur, medium (12-16kg)

Lodjur, medium (12-16kg)